Our dogs at Patou Nordique

© Patou Nordique

Tina (Athena) 2004

Belle 2005

Cahina 2007

Fia (Fylgia) 2010

d'Amour 2008

Nalle (Casanova) 2007

Jazz 2000-2009

Nikita 2001-2011