Portraits of the puppies 6 weeks old1. Aurora


2. Apollo


3. Akilles


4. Atalante


5. Argo


6. Artemis


7. Afrodite


8. Athena


9. Ariadne


10. Andromeda

Back